Ιστορικό Διατηρητέο Μνημείο
Αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/626/13206

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 1558/85 «περί Κυβέρνησης και Κυβερνητικών Οργάνων» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 137/τ.Α΄/26.7.85.
β) Του άρθρου 52 του Ν. 5351/1932 «περί Αρχαιοτήτων».
γ) Του Ν. 1469/50 «περί προστασίας ειδικής κατηγορίας οικοδομημάτων και έργων τέχνης μεταγενεστέρων του 1830».
δ) Του Π.Δ. 941/77 «περί Οργανισμού του ΥΠΠΕ».
ε) Την Π.Α. Υ/1021/20.4.90 «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων της Αναπληρωτού Υπουργού Πολιτισμού Α. Ψαρούδα-Μπενάκη» (ΦΕΚ 286/τ.Β/20.4.90) και την ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/54280/20.12.90 (ΦΕΚ 824/τ.Β/28.12.90).
2. Το Π.Δ. 161/26.4.84 (ΦΕΚ 54/Α/30.4.84) «περί ανακατανομής αρμοδιοτήτων των Υπουργείων ΥΠΠΕ-ΥΧΟΠ».
3. Όλα τα στοιχεία του φακέλου.
4. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων με αριθμό 3/31.1.91, αποφασίζουμε:

Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία που χρειάζονται ειδική κρατική προστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1469/50 τα υπόγεια του κτιρίου της οδού Κοραή 4 στην Αθήνα, ιδιοκτησίας της Εταιρείας «ΑΕΕΓΑ Η ΕΘΝΙΚΗ», διότι αποτελεί σημαντικό στοιχείο της νεώτερης ιστορίας της χώρας και μνημείο των αγώνων των Ελλήνων για την Ελευθερία, κατά την περίοδο της Γερμανικής Κατοχής στην Ελλάδα, 1941-1944.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Μαρτίου 1991
Η ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥΔΑ-ΜΠΕΝΑΚΗ

Συνεδρίαση για το χαρακτηρισμό της Κοραή 4 ώς ιστορικό διατηρητέο μνημείο

ΦΕΚ

Μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή .pdf το ΦΕΚ της συνεδρίασης καθώς και το ΦΕΚ της απόφασης.